Skip navigation MENU

WOD's

Dinsdag 5 december 2017

WOD#1

5 rondes op tijd

Double Unders, 60hh
Toes to Bar, 20hh
Push ups, 20hh

Maandag 4 december 2017

WOD#1

op gewicht (10 minuten)

Split jerk, 1RM

 

WOD#2

Op tijd

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1hh

24/16kg KB Snatch rechter arm
24/16kg KB Snatch, linker arm
24/16kg KB Goblet squat

Zondag 3 december 2017

Hero WOD

Zaterdag 2 december

On Ramp

Open Gym

Partner WOD

Vrijdag 1 december 2017

WOD#1

Op gewicht
5-5-3-3-1-1-1

Clean and Jerk

wod#2

3 rondes op tijd

60/42,5kg Power clean, 15hh
60/42,5kg Push jerk, 15hh
60/42,5kg Front squat, 15hh

 

Donderdag 30 november 2017

WOD#1

”Fight Gone¬† Bad”

3 rondes op herhalingen

20/14lbs Wall ball shots, 1 min
35/25kg Sumo deadlift high pull, 1 min
Box jumps, 1 min
35/25kg Push press, 1 min
Row, 1 min (cal)
Rust, 1 min

Woensdag 29 november 2017

WOD#1

Op gewicht:

1RM Squat snatch

 

WOD#2

Op tijd:

60/42,5kg Power snatch, 20hh
Bar facing burpees, 20hh
20/15kg Plate overhead walking lunge, 30m
Bar facing burpees, 20hh
60/42,5kg Power snatch, 20hh

Dinsdag 28 november

WOD#1

”Dirty Thirty”

Op tijd:

box jumps, 30hh
pull ups, 30hh
24/16kg KB Swing, 30hh
Lunges, 30hh
Knees to elbows, 30hh
20/15kg Push press, 30hh
Back extensions, 30hh
20/14lbs Wall ball shots, 30hh
Burpees, 30hh
Double unders. 30hh

 

 

Maandag 27 november 2017

WOD#1

op tijd:

32/20kg KB Clean and jerk, 21hh (right arm)
32/20kg KB Clean and jerk, 21hh (left arm)
Shuttle Run, 120m (10, 20, 30m)
32/2kg KB Clean and jerk, 15hh (right arm)
32/20kg KB Clean and jerk, 15hh (left arm)
Shuttle Run, 120m (10, 20, 30m)
32/20kg KB Clean and jerk, 9hh (right arm)
32/20kg KB Clean and jerk, 9hh (left arm)
Shuttle Run, 120m (10, 20, 30m)

 

 

 

Zondag 26 november 2017

Hero WOD